ทุนการศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก (หลักสูตรปกติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1)
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก
กำลังเปิดรับสมัคร 2566 1 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
กำลังดำเนินการพิจารณา 2565 21 ธ.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน

ทุนการศึกษาที่จะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ไม่พบทุนการศึกษาที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหานี้

ทุนการศึกษาที่ผ่านมา

ชื่อทุนการศึกษา ปีการศึกษา วันสิ้นสุดโครงการ ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนขาดแคลนอย่างแท้จริง ในช่วงวิฤต Covid-19 ประจำปีการศึกษา 2/2564
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2564 4 มี.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
กองทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2564
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2564 20 เม.ย. 2565 ทุนระดับคณะ
วิทยาศาสตร์
ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2564
ทุนเรียนดี
2564 3 มิ.ย. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
2564 11 มิ.ย. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
2563 18 ม.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2563 22 ม.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (สำหรับ ป.โท ป.เอก)
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2563 23 ม.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (ปีการศึกษา 2/2563)
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
2563 6 เม.ย. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2563
ทุนเรียนดี
2563 15 พ.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน