ทุนภายนอก

ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 6 ต.ค. 2565 ถึง 26 ต.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
6 ต.ค. 2565 ถึง 23 ต.ค. 2565 (17 วัน)
วันประกาศผล
26 ต.ค. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.75
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2565

2. ศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมุเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และธุรกิจวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่

เคมี เทคโนโลยีเคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิโตรเคมี คณิตศาสตร์

และสถิติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

และสาขาวิชาภาษาธุรกิจ (จีนและญี่ปุ่น)

3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

4. มีความประพฤติเรียบร้อย พากเพียร พยายาม ขยันและอดทน

5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

6. มีคะแนนผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าระดับ C+ (ทุกภาคการศึกษา)

หมายเหตุ    1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                        2. ขอให้นักศึกษาติดตามเข้าห้องสัมภาษณ์ทุน web ในระบบการสมัครทุนนี้
                        3. จะทำการสัมภาษณ์ทุนรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้