ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับคณะ
ระยะเวลาโครงการ
  • 28 ธ.ค. 2565 ถึง 13 ม.ค. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
28 ธ.ค. 2565 ถึง 13 ม.ค. 2566 (16 วัน)
วันประกาศผล
6 ก.พ. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
20 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษา ที่ 1 ให้ใช้ GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4 GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี หรือ
  • ครอบครัวประสบเหตุการณ์วิกฤตด้านการเงินฉุกเฉิน
  • เป็นผู้ไม่ได้มีการพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดศึกษาหนึ่ง
  • ไม่เป็นผู้ทำผิดวินัยนักศึกษาหรือทำผิดกฎหมาย

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีข้อมูล
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้