ทุนภายนอก

ทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ทุนประเภท 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ทุนประเภท 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 19 ก.ย. 2565 ถึง 5 ต.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
19 ก.ย. 2565 ถึง 2 ต.ค. 2565 (13 วัน)
วันประกาศผล
5 ต.ค. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
3.00
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
       1.  มุ่งเน้นการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับบริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
       2. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
       3.  ศึกษาอยู่ในสาขา ดังต่อไปนี้   
             > Chemical Eng./ Chem. Tech.
             > Electrical Eng.
             >Instrumentation Eng. / Control/Electronic / Automation
             >Mechanical Eng. / Automobile
       4. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
       5. เป็นผู้มิได้กำลังรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
       6. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ    1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                        2. ขอให้นักศึกษาติดตามเข้าห้องสัมภาษณ์ทุน web ในระบบการสมัครทุนนี้
                        3. จะทำการสัมภาษณ์ทุนรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น.

ข้อผูกพันและเงื่อนไขการรับทุนฯ
                     นิสิต นักศึกษาต้องศึกษาต่อเนื่องกันภายใน 1 ปีการศึกษา ไม่สามารถลาพักระหว่างภาคการศึกษาได้

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้