ทุนภายนอก

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง , ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ,ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช,ทุนวัดราชประดิษฐ์ฯ

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง , ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ,ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช,ทุนวัดราชประดิษฐ์ฯ
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 19 ก.ย. 2565 ถึง 12 ต.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
19 ก.ย. 2565 ถึง 3 ต.ค. 2565 (14 วัน)
วันประกาศผล
12 ต.ค. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
36 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
        คุณสมบัติ
            1. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รับทุกสาขาวิชา ทุกคณะ  ทุกวิทยาลัย วิทยาเขต (ยกเว้นคณะวิทยาศาสตร์) 
            2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
            3. มีความประพฤติดีและมีความขยันหมั่นเพียร
            4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
            5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด ยกเว้น การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
            6. ต้องทำชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 36 ชั่วโมงหากได้รับทุน

2. ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม
        คุณสมบัติ
            1. ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รับทุกสาขาวิชา  ทุกคณะ  ทุกวิทยาลัย วิทยาเขต
            2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
            3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
            4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีประวัติทำผิดวินัย 
            5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น กยศ./กรอ.
            6.  ต้องทำชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 36 ชั่วโมงหากได้รับทุน

3. ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช
        คุณสมบัติ
           1. ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปี 2 ขึ้นไป รับทุกสาขาวิชา ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย วิทยาเขต
           2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
           3. นับถือศาสนาพุทธ ดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
           4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
           5. ต้องทำชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 36 ชั่วโมงหากได้รับทุน

4. ทุนวัดราชประดิษฐ์ฯ
        คุณสมบัติ
          1. ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ  ทุกวิทยาลัย วิทยาเขต
          2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
          3. นับถือศาสนาพุทธ ดำรงตนเป็นพุทธมามะกะ 
          4. สามารถเข้าร่วมงานทางศาสนาของสถาบันได้
          5. สามารถเข้าร่วมและช่วยเหลือศาสนกิจของวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามได้ โดยทางวัดมีการจัดงานผ้าป่าสามพระจอมเกล้า 
              ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
          6. ขาดแคลนทุนทรัพย์
          7. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีประวัติทำผิดวินัย 
          8. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น กยศ./กรอ. 
          9. ต้องทำชั่วโมงการบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 36 ชม.            

หมายเหตุ    1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                        2. ขอให้นักศึกษาติดตามเข้าห้องสัมภาษณ์ทุน web ในระบบการสมัครทุนนี้
                        3. จะทำการสัมภาษณ์ทุนรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 6 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้