ทุนภายนอก

ทุนการศึกษา บริษัท ฟลอริช อินโฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา บริษัท ฟลอริช อินโฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 24 พ.ย. 2565 ถึง 10 ม.ค. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
24 พ.ย. 2565 ถึง 24 ธ.ค. 2565 (30 วัน)
วันประกาศผล
28 ก.พ. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  ที่เป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวหรือผู้อุปการะ มีรายได้รวมไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50  นักศึกษาชั้นปี 1 ใช้ผลการเรียนจากมัธยมศึกษา

4. เป็นนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และไม่เคยถูกสงโทษทางวินัยหรือไม่กระทำการที่            ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียงชื่อเสียง

5. เป็นผู้มีจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม

6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนชื่นๆ ยกเว้น ทองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้