ทุนภายนอก

ทุนมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี 2565

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี 2565
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 2 ส.ค. 2565 ถึง 22 ส.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
2 ส.ค. 2565 ถึง 22 ส.ค. 2565 (20 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.75
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.1 เป็นนิสิต นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี     ชั้นปีที่ 2  ของสถาบัน ในคณะและสาขาวิชาดังนี้

1.1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-สาขาพัฒนาการเกษตร 

-สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1.1.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษา (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี 

      ไม่ต่ำกว่า 2.75

1.3 ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

1.4 มีความประพฤติและอุปนิสัยสุภาพ เรียบร้อย ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม

1.5 ผู้รับทุนต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น ๆ ในปีการศึกษาเดียวกัน

1.6 รายได้ของครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

1.7 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

1.8 ได้รับการคัดเลือกและรับรองจากคณะกรรมการของสถานศึกษา

1.9 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่สัมภาษณ์นักศึกษา หากนักศึกษาแนบเอกสารไม่ครบถ้วน

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้