ทุนภายนอก

ทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 25 ก.ค. 2565 ถึง 15 ส.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
25 ก.ค. 2565 ถึง 15 ส.ค. 2565 (21 วัน)
วันประกาศผล
15 ส.ค. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
3.50
เงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อผูกพัน

เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องชดใช้ทุนโดยการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ (บรรจุเป็นพนักงานประจำ) โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการ ในตำแหน่งหน้าที่ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ได้รับทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. มีอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ สถานภาพโสด หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียนหลักสูตรรักษาดินแดน จบชั้นปีที่ 3

2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ชั้นปีที่ 2  

3. สาขาวิชาที่พิจารณาให้ทุน คือ สาขาวิชาการประกันภัย, Actuarial, Data Science, IT, AI,Risk Management, Digital Marketing, Engineering, สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน,สาขาเศรษฐศาสตร์  

4. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50

5. เป็นบุคคลที่ทางสถาบันการศึกษารับรองว่าเป็นบุคคลเรียนดี มีความประพฤติดี

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้