ทุนภายนอก

ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต 2565

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต 2565
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 2 ส.ค. 2565 ถึง 22 ส.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
2 ส.ค. 2565 ถึง 22 ส.ค. 2565 (20 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ 

1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี 2 ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

2. มีผลการเรียนดี เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบัน

5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะที่ขอรับทุน ยกเว้น กยศ./กรอ.

6. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท

7. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้