ทุนการศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนโครงการ Learn to Earn โดยมูลนิธิ SCG
ทุนภายนอก
กำลังดำเนินการพิจารณา 2567 1 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 ทุนระดับคณะ
วิทยาศาสตร์
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน 1/2567
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
กำลังดำเนินการพิจารณา 2567 1 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์)
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
กำลังดำเนินการพิจารณา 2567 8 ก.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567 ทุนระดับคณะ
ศิลปศาสตร์
ทุนศรีนวล
ทุนภายนอก
กำลังดำเนินการพิจารณา 2567 8 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน
ทุนน้องใหม่ลูกพระจอม ปีการศึกษา 2567
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
กำลังเปิดรับสมัคร 2567 19 ก.ค. 2567 - 2 ส.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน
ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช
ทุนภายนอก
กำลังเปิดรับสมัคร 2567 19 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน

ทุนการศึกษาที่จะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ไม่พบทุนการศึกษาที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหานี้

ทุนการศึกษาที่ผ่านมา

ชื่อทุนการศึกษา ปีการศึกษา วันสิ้นสุดโครงการ ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนวัดราชประดิษฐ์, ทุนคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ , ทุุนคุณสุชาติ เจียรานุสสติ, ทุนคุณอมร สุวรรณไตรอมร,ทุน ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ
ทุนภายนอก
2564 31 ส.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
2564 3 เม.ย. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ทุนภายนอก
2564 18 ส.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนรองศาสตราจาร์ ดร.วีรเชษฐ์ ขันเงิน
ทุนภายนอก
2564 31 ส.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี
ทุนภายนอก
2564 31 ส.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ทุนเรียนดี
2564 14 ก.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม(รายเก่า)
ทุนภายนอก
2564 20 ก.ย. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2564
ทุนภายนอก
2564 10 ก.ย. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปีการศึกษา 1/2564
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2564 31 ก.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ทุนภายนอก
2564 19 ก.ย. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564
ทุนภายนอก
2564 10 ต.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน ปีการศึกษา 1/2564
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
2564 31 ก.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ยืนยันสิทธิ์ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา
ทุนภายนอก
2564 7 ต.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ทุนภายนอก
2564 10 พ.ย. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติ
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติ
2564 31 มี.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน