ทุนการศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก (หลักสูตรปกติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1)
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก
กำลังดำเนินการพิจารณา 2566 1 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 ทุนระดับสถาบัน

ทุนการศึกษาที่จะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ไม่พบทุนการศึกษาที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหานี้

ทุนการศึกษาที่ผ่านมา

ชื่อทุนการศึกษา ปีการศึกษา วันสิ้นสุดโครงการ ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนการศึกษา ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนภายนอก
2566 28 ก.พ. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา 2/2565
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2566 28 ก.พ. 2566 ทุนระดับคณะ
ศิลปศาสตร์
ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
ทุนภายนอก
2566 27 ม.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนภายนอก
2565 26 ต.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษา บริษัท ฟลอริช อินโฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด
ทุนภายนอก
2565 10 ม.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2565 13 ม.ค. 2566 ทุนระดับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉินระดับปริญญาตรี 2/2565
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
2565 31 ม.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง , ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ,ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช,ทุนวัดราชประดิษฐ์ฯ
ทุนภายนอก
2565 12 ต.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ทุนประเภท 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนภายนอก
2565 5 ต.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี 2565
ทุนภายนอก
2565 22 ส.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย
ทุนภายนอก
2565 15 ส.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข ปีการศึกษา 2565
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
2565 16 ก.ย. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2565
ทุนภายนอก
2565 8 ส.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
2565 14 ก.พ. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต 2565
ทุนภายนอก
2565 22 ส.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน