ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนเงินให้ยืม/ทุนช่วยเหลือนักศึกษา กรณีพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนเงินให้ยืม/ทุนช่วยเหลือนักศึกษา กรณีพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 4 ธ.ค. 2564 ถึง 20 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
4 ธ.ค. 2564 ถึง 8 ธ.ค. 2564 (4 วัน)
วันประกาศผล
17 ธ.ค. 2564
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
  1. นักศึกษาทุกชั้นปี
  2. นักศึกษาได้รับทุนตามส่วนต่างค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ค้งชำระภาคการศึกษาที่ 1 /2564
  3. นักศึกษาต้องทำสัญญาทุนเงินให้ยืมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีพิเศษภาคการศึกษาที่ 1 /2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นทุนการศึกษาประเภทให้ยืม 

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2564 จากการช่วยเหลือของรัฐบาล     ที่ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ทันเวลา

สัมภาษณ์ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. 

หมายเหตุ  ให้นักศึกษาแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ (แนบเป็น 1 ไฟล์)
1. สำเนาบัตร นศ. หรือสำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรุงศรี กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย)

3. ใบชำระส่วนต่างค่าธรรมเนียมการศึกษา (ในระบบ)

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้