ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนขาดแคลนอย่างแท้จริง ในช่วงวิฤต Covid-19 ประจำปีการศึกษา 2/2564

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนขาดแคลนอย่างแท้จริง ในช่วงวิฤต Covid-19 ประจำปีการศึกษา 2/2564
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 11 ก.พ. 2565 ถึง 4 มี.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
11 ก.พ. 2565 ถึง 18 ก.พ. 2565 (7 วัน)
วันประกาศผล
4 มี.ค. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
20 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ มี ๓ ประเภทรายละเอียดดังนี้

๑. ประเภทที่ 1 ผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาหลักูตรปกติ และจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
      และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) 
๒. ประเภทที่ 2 ผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาหลักูตรปกติและจะได้รับทุนเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ เหมาจ่ายของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
       และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) 
 ๓ .ประเภทที่ 3 ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
๓. เป็นผู้ที่ขาดแคลนอย่างแท้จริง ในช่วงวิฤต Covid-19 ประจำปีการศึกษา2/2564

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้