ทุนภายนอก

ทุนการศึกษาคาวาซากิ

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาคาวาซากิ
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 22 ก.ค. 2564 ถึง 8 ส.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
22 ก.ค. 2564 ถึง 8 ส.ค. 2564 (17 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.75
เงื่อนไข

หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนมูลนิธิโสภณพนิช, ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซู และทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาที่เปิดรับสมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
2. เป็นผู้ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 2  
3.เป็นผู้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 
4.มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือขาดผู้อุปการะในการศึกษา
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม 
6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น
หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนมูลนิธิโสภณพนิช, ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซู และทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้