ทุนภายนอก

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบพิเศษ)

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบพิเศษ)
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 22 ก.ค. 2564 ถึง 8 ส.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
22 ก.ค. 2564 ถึง 8 ส.ค. 2564 (17 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข

หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช, ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซู, ทุนการศึกษาคาวาซากิ นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
1.ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี)  หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564
2.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดที่ผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.เลือกจากนักศึกษาที่มาฐานะยากจนระดับรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท                                                                                          
4.เป็นต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้ได้ 2.5                  
5. คณะ สาขา ตามที่บริษัทกำหนด ตามเอกสารแนบ
หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช, ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซู, ทุนการศึกษาคาวาซากิ นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้