ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก (หลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 )

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก (หลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 )
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 2 ก.พ. 2565 ถึง 12 มี.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
2 ก.พ. 2565 ถึง 12 มี.ค. 2565 (38 วัน)
วันประกาศผล
12 มี.ค. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
60 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
3.00
เงื่อนไข

1. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติทุน 
2. ผู้รับทุนจะได้รับทุนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา 
3. ผู้รับทุนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน
4.  ผู้รับทุนที่มีระดับคะแนนเฉลี่่ยต่ำกว่า 3.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.5 จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน
5. ผู้รับทุนมีสิทธิเข้าพักในหอพักสถาบัน ตลอดเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักสถาบัน แต่ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค
6. ผู้ัรับทุนจะต้องช่วยงานระดับสาบัน คณะ วิทยาลัยและสำนักงานกิจการนักศึกาาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ก

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 1 
2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (รายครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท) 
 

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้