ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 1 ก.พ. 2564 ถึง 3 เม.ย. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
1 ก.พ. 2564 ถึง 12 ก.พ. 2564 (11 วัน)
วันประกาศผล
12 มี.ค. 2564
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
60 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
3.00
เงื่อนไข
  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1
  2. รายได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
  3. ผู้ขอรับทุนต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. ผู้รับทุนต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท ยกเว้นการศึกษาภาคฤดูร้อน
  5. ในขณะรับทุนการศึกษา หากผู้รับทุนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.50 จะได้รับยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน
  6. ในขณะรับทุนการศึกษา หากผู้รับทุนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกยกเลิกทุนอุดหนุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ก

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติทุน จนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา 
3. ผู้รับทุนมีสิทธิเข้าพักในหอพักสถาบัน ตลอดเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักสถาบัน แต่ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้