ทุนภายนอก

ทุนศรีนวล

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนศรีนวล
ปีการศึกษา
2567
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 9 ก.ค. 2567 ถึง 30 ก.ค. 2567
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
8 ก.ค. 2567 ถึง 17 ก.ค. 2567 (9 วัน)
วันประกาศผล
30 ก.ค. 2567
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
100 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-4 ของ  คณะบริหารธุรกิจ

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ต้องแนบหลักฐานทรานสคริปต์)

3. ต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

4. ไม่เป็นผู้ทำผิดวินัยนักศึกษาหรือทำผิดกฎหมาย

5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิสมัคร

6. ผู้ที่ได้ กยศ./กรอ. สามารถสมัครได้

7. ต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ครอบครัวของผู้ขอรับทุนมีรายได้สุทธิรวมกัน ปีละไม่เกิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้

   7.1  รายได้รวมของผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของบิดามารดา

   7.2  รายได้รวมของผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา

เงื่อนไข

1. ผู้ที่ได้รับทุนต้องสามารถช่วยงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง /ปีการศึกษา  ทั้งรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯเป็นผู้ดูแลและมอบหมายงาน และต้องมีบันทึกรายละเอียดของกิจกรรม/งาน ที่ทำหรือเข้าร่วมในสมุดบันทึกการเก็บชั่วโมงกิจกรรม และต้องมีลายเซ็นรับรองจากผู้ดูแลกิจกรรม/งานนั้น

2. หากผู้ที่ได้รับทุน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่ช่วยงานคณะฯ ตามที่กำหนดในเงื่อนไข    ข้อที่ 1 จะถูกตัดสิทธิการขอรับทุนการศึกษาทุกประเภทตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร และมีผลต่อการจบการศึกษา จนกว่าจะเก็บชั่วโมงกิจกรรมครบตามเงื่อนไข

3. หากมีการตรวจสอบพบว่า มีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ คณะบริหารธุรกิจ จะตัดสิทธิ     การขอรับทุนการศึกษาทุกประเภทตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร

เอกสารหลักฐานในการรับสมัคร

1.หนังสือรับรองรายได้ผู้ปกครอง

2. กรณีที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพที่ไม่มีหนังสือรับรองรายได้ ให้ใช้หลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงเป็นหลักฐานการประกอบอาชีพได้ เช่น ภาพถ่ายของสถานที่ทำงาน ใบเสร็จค่าเช่า   ที่ขายของ คูปองของพื้นที่ขายของ เป็นต้น

3. ทรานสคริปต์ที่แสดงผลการเรียนจนถึงปัจจุบัน

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้