ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์)

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์)
ปีการศึกษา
2567
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับคณะ
ระยะเวลาโครงการ
  • 8 ก.ค. 2567 ถึง 31 ก.ค. 2567
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
8 ก.ค. 2567 ถึง 15 ก.ค. 2567 (7 วัน)
วันประกาศผล
30 ก.ค. 2567
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
20 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะ หรือกิจกรรมของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หรือสถาบัน โดยเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเป็นผู้ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางการเงิน 

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคทัณฑ์หรือโทษที่ร้ายแรงกว่าภาคทัณฑ์ และไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

4. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และสถาบัน อย่างสม่ำเสมอ

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้