ทุนภายนอก

ทุนโครงการ Learn to Earn โดยมูลนิธิ SCG

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนโครงการ Learn to Earn โดยมูลนิธิ SCG
ปีการศึกษา
2567
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับคณะ
ระยะเวลาโครงการ
 • 26 มิ.ย. 2567 ถึง 31 ก.ค. 2567
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
1 ก.ค. 2567 ถึง 14 ก.ค. 2567 (13 วัน)
วันประกาศผล
25 ก.ค. 2567
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข
 • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ของคณะวิทยาศาสตร์
 • เป็นนักศึกษาภาคปกติในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนโดยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/ปี และมีรายได้ไม่แน่นอน
 • มีความประพฤติดี มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ของคณะวิทยาศาสตร์
 • เป็นนักศึกษาภาคปกติในทุกสาขาวิชา
 • ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยมูลนิธิ SCG
 • มีการจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษาโดยตรงปีละ 1 ครั้ง
 • ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาและทำให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้
 • ทุนให้เปล่าไม่มีภาระผูกพันกับบริษัท หรือมูลนิธิฯ
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนโดยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/ปี และมีรายได้ไม่แน่นอน
 • มีความประพฤติดี มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิได้
 • นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนแบบต่อเนื่องจากสถาบันฯ หรือหน่วยงานอื่น
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้