ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566
ปีการศึกษา
2567
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 1 มี.ค. 2567 ถึง 21 มี.ค. 2567
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
1 มี.ค. 2567 ถึง 8 มี.ค. 2567 (7 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  • นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเป็นผู้ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินจากสภาวะวิกฤต จนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้ขอรับทุน
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่กระทำผิดวินัยนักศึกษา หรือผิกกฎหมาย
  • เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และสถาบันอย่างสม่ำเสมอ
    หมายเหตุ สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้