ทุนภายนอก

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 29 ก.ย. 2566 ถึง 21 ต.ค. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
29 ก.ย. 2566 ถึง 15 ต.ค. 2566 (16 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4  ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีตรีไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
  2. กำลังศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ  คณิตศาสตร์และกฎหมาย
  3. มีสัญชาติไทย
  4. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2566
  5. มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปขณะขอรับทุน
  6. มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
  7. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  8. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
  9. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ
หมายเหตุ     1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                        2. ขอให้นักศึกษาติดตามเข้าห้องสัมภาษณ์ใน web ระบบการสมัครทุนนี้
                        3. จะทำการสัมภาษณ์ทุน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้