ทุนภายนอก

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช ทุนวัดราชประดิษฐ์ฯ ทุนการศึกษาบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช ทุนวัดราชประดิษฐ์ฯ ทุนการศึกษาบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
 • 1 ก.ย. 2566 ถึง 21 ก.ย. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
1 ก.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 (14 วัน)
วันประกาศผล
21 ก.ย. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
38 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 

คุณสมบัติ

 1. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. มีความประพฤติดีและมีความขยันหมั่นเพียร
 3. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด ยกเว้น การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
 4. มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม
 คุณสมบัติ

 1. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. มีความประพฤติดีและมีความขยันหมั่นเพียร
 3. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด ยกเว้น การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
 4. มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท

ทุนวัดราชประดิษฐ์ฯ 

คุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุน   

      1. เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
      2. ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท  เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ 
          ดำรงตนเป็นพุทธมามะกะและสามารถเข้าร่วมงานทางศาสนาของสถาบันได้
     3.ช่วยเหลือศาสนกิจของวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามได้ หากทางวัดมีการจัดงานผ้าป่าสามพระจอมประจำปีการศึกษา 2566
        ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2566
    4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีประวัติทำผิดวินัย 
    5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น กยศ./กรอ. 

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช 

คุณสมบัติ
     1. ศึกษาอยู่ชั้นปี 2 ขึ้นไปตามหลักสูตร รับทุกสาขาวิชา ทุกวิทยาลัย วิทยาเขต
     2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
     3. ดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
     4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษารายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท 
     5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น กยศ./กรอ. 

ทุนการศึกษาบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด

คุณสมบัติ

 1. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. มีความประพฤติดีและมีความขยันหมั่นเพียร
 3. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด ยกเว้น การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
 4. มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท

  หมายเหตุ     1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                          2. ขอให้นักศึกษาติดตามเข้าห้องสัมภาษณ์ใน web ระบบการสมัครทุนนี้
                          3. จะทำการสัมภาษณ์ทุน ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 หากไม่มารายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้