ทุนภายนอก

ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2566

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 15 ส.ค. 2566 ถึง 8 ก.ย. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
15 ส.ค. 2566 ถึง 31 ส.ค. 2566 (16 วัน)
วันประกาศผล
8 ก.ย. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ 

  1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี 2 (รหัส 65) ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต
  2. มีผลการเรียนดี เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบัน
  5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะที่ขอรับทุน ยกเว้น กยศ./กรอ.
  6. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท

หมายเหตุ     1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                        2. ขอให้นักศึกษาติดตามเข้าห้องสัมภาษณ์ใน web ระบบการสมัครทุนนี้
                        3. จะทำการสัมภาษณ์ทุน ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 หากไม่มารายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้