ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
 • 15 ส.ค. 2566 ถึง 7 ก.ย. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
15 ส.ค. 2566 ถึง 30 ส.ค. 2566 (15 วัน)
วันประกาศผล
6 ส.ค. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
20 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญาตรีชั้นปีที่ 2-4  ทุกสาขาวิชา
 2. เกรดเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
 4. มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบันและไม่อยู่ในระหว่างภาคฑัณฑ์

เงื่อนไข

 1. ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 10,000 บาท
 2. เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยมีผู้ตรวจสอบและรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนด (20 ชั่วโมง) ในปีการศึกษาที่ได้รับทุน
  หมายเหตุ     1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                          2. ขอให้นักศึกษาติดตามเข้าห้องสัมภาษณ์ใน web ระบบการสมัครทุนนี้
                          3. จะทำการสัมภาษณ์ทุน  ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้