ทุนภายนอก

ทุนการศึกษา ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 7 ก.พ. 2566 ถึง 28 ก.พ. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
7 ก.พ. 2566 ถึง 19 ก.พ. 2566 (12 วัน)
วันประกาศผล
23 ก.พ. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
3.00
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4  ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีตรีไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
  2. กำลังศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์  การเงิน บัญชี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
  3. มีสัญชาติไทย
  4. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2565
  5. มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปขณะขอรับทุน
  6. มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
  7. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  8. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
  9. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ
หมายเหตุ     1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                        2. ขอให้นักศึกษาติดตามเข้าห้องสัมภาษณ์ใน web ระบบการสมัครทุนนี้
                        3. จะทำการสัมภาษณ์ทุน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้