ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา 2/2565

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา 2/2565
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับคณะ
ระยะเวลาโครงการ
  • 6 ก.พ. 2566 ถึง 28 ก.พ. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
6 ก.พ. 2566 ถึง 17 ก.พ. 2566 (11 วัน)
วันประกาศผล
24 ก.พ. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
40 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข

1. ทุนละ 10,000 บาท
2. เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร จำนวน 40 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
4. มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบันและไม่อยู่ในระหว่างภาคทัณฑ์
หมายเหตุ สัมภาษณ์วันอังคารที่  21 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้