ทุนภายนอก

ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 6 ม.ค. 2566 ถึง 27 ม.ค. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
6 ม.ค. 2566 ถึง 18 ม.ค. 2566 (12 วัน)
วันประกาศผล
26 ม.ค. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.75
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี                 การเกษตร

2. เป็นนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาที่               กำหนด

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4  ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.75

4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาท/ต่อปี

5. มีความประพฤติเรียบร้อย และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบันอุดมศึกษา

6. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

7. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบันและ/หรือหน่วยงานอื่นใดในปีที่รับทุน

8. ไม่เป็นผู้ได้รับโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือโทษอื่นใด

หมายเหตุ     1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
                        2. ขอให้นักศึกษาติดตามเข้าห้องสัมภาษณ์ใน web ระบบการสมัครทุนนี้
                        3. จะทำการสัมภาษณ์ทุน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้