ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 10 พ.ค. 2565 ถึง 11 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
18 พ.ค. 2565 ถึง 25 พ.ค. 2565 (7 วัน)
วันประกาศผล
10 มิ.ย. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
  1. นักศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกชั้นปี  
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย  

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน  ด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากำหนด 
เช่น ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา  ด้านวิชาการ ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

 

 

 

 

 


 

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้