ทุนภายนอก

ทุนคณะอุตสาหกรรมอาหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (รับสมัครปริญญาตรี ทุกชั้นปี)

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนคณะอุตสาหกรรมอาหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (รับสมัครปริญญาตรี ทุกชั้นปี)
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 9 มี.ค. 2565 ถึง 20 มี.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
9 มี.ค. 2565 ถึง 20 มี.ค. 2565 (11 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.70
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. คุณสมบัติของผู้รับทุน

     1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     1.2 ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ในประเทศไทย

     1.3 ผู้ขอรับทุนสามารถสมัครได้ทุกชั้นปีการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

     1.4 ผู้ขอรับทุนต้องมีสัญชาติไทย

     1.5 ในกรณีผู้ขอรับทุนจากครอบครัวเดียวกันยื่นขอรับทุนมากกว่า 1 ทุน จะพิจารณาให้ทุนครอบครัวละไม่เกิน 1 ทุน

     1.6 ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกินปีละ 200,000 บาท โดยสถาบันการศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง

     ประกอบการสมัครรับทุน

     1.7 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.70

     1.8 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติผิดวินัยของสถานศึกษาและไม่เคยถูกพักการเรียน โดยให้สถาบันการศึกษาต้น

     สังกัดเป็นผู้รับรองความประพฤติของผู้ขอรับทุน

     1.9 ได้รับคัดเลือกและรับรองคุณสมบัติผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด

2. หลักฐานประกอบการสมัครรับทุน

     2.1 ใบสมัคร

     2.2 สำเนาบัตรประชาชน

     2.3 Portfolio ผู้สมัครรับทุนไม่เกิน 10 หน้า A4

    2.4 สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาและเอกสารรับรองสถานะนักศึกษา

    2.5 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด

    2.6 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ตามแบบฟอร์ม)

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้