ทุนภายนอก

ทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 7 ก.ย. 2564 ถึง 19 ก.ย. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
7 ก.ย. 2564 ถึง 19 ก.ย. 2564 (12 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
3.00
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4  
2. GPA 3.00 
3. ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอัตโนมัติ, วิศวกรรมเครื่องมือวัด/ระบบควบคุม/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบอัตโนมัติ    
4. เป็นผู้มิได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
5. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ  ให้นักศึกษากรอกใบสมัครลงในใบสมัครของทุนไทยออลย์ ตามเอกสารประกอบเพิ่มเติมด้านล่าง

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้