ทุนภายนอก

ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 7 ก.ย. 2564 ถึง 10 ก.ย. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
7 ก.ย. 2564 ถึง 10 ก.ย. 2564 (3 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.20
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
     1.   กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
      - วิศวกรรมไฟฟ้า
      - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
      - วิศวกรรมอุตสาหการ
      - วิศวกรรมเครื่องกล
      - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      - วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
      คณะวิทยาศาสตร์
      -วิทยาการคอมพิวเตอร์
      - เคมี

 2.  เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ขยันศึกษาเล่าเรียน รู้จักอดออม  ใช้จ่ายอย่างประหยัด
 3.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 จากผลการเรียนในปีที่ 1

หมายเหตุ   ให้นักศึกษากรอกใบสมัครของทุนด้วยปากกาสีน้ำเงินแล้วสแกนใบสมัครแนบกลับมาให้ชัดเจน  โหลดจากเอกสารอัพโหลดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้