ทุนภายนอก

ทุนมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 18 ส.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
18 ส.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564 (13 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.75
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
1.  เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  ในคณะและสาขาวิชาดังนี้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- สาขาพัฒนาการเกษตร 
- สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
2. ได้คะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษา (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลัักสูตรระดับปริญญาตรี
4. มีความประพฤติและอุปนิสัยสุภาพ เรียบร้อย ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม
5. ผู้รับทุนต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นๆ ในปีการศึกษาเดียวกัน
6. รายได้ของครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี
7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้