ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปีการศึกษา 1/2564

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปีการศึกษา 1/2564
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 5 ก.ค. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
5 ก.ค. 2564 ถึง 21 ก.ค. 2564 (16 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
20 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข

1. ทุนละ 10,000 บาท

2. นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ จะต้องช่วยงานระดับคณะ หรือสถาบัน และกิจกรรมกลุ่ม ตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน 20 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เกณฑ์การขอรับทุน

 1. นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป GPA  ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. นักศึกษา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เป็นโรค  COVID-19 หรือ
 3. พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักศึกษาถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือ
 4. นักศึกษาที่ทำงานพิเศษหรืองานชั่วคราวถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือ
 5. นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ทีี่มีผลกระทบกับฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้