ทุนภายนอก

ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 7 มิ.ย. 2564 ถึง 18 ส.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
7 มิ.ย. 2564 ถึง 18 ส.ค. 2564 (72 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.80
เงื่อนไข

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 

1. วิศวกรรมศาสตร์ 

2. วิทยาศาสตร์ 

3. บริหารธุรกิจ 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เทคโนโลยีการเกษตร 

6. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

7. ศิลปศาสตร์

8. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง-ระดับดี (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
3. ขณะขอทุนผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น และมีความประพฤติดี (กรณีหลักสูตร 4 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2 กรณีหลักสูตร 5 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ กรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆอยู่แล้ว
5. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
6. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่กำหนด
7. กรอกใบสมัคร online และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

รายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของสถาบันปีละ 25,000 บาท 

การสมัครปีนี้จะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้นักศึกษา ศึกษาข้อกำหนดทุนการศึกษาจากนั้นคลิกที่แท็บเปิดรับสมัครเพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร เมื่อกรอกใบสมัครแล้วให้ส่งเอกสารตามสิ่งที่แนบมาด้วยและให้นักศึกษาเอกสารส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 

1. วิศวกรรมศาสตร์ 

2. วิทยาศาสตร์ 

3. บริหารธุรกิจ 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เทคโนโลยีการเกษตร 

6. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

7. ศิลปศาสตร์

8. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง-ระดับดี (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
3. ขณะขอทุนผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น และมีความประพฤติดี (กรณีหลักสูตร 4 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2 กรณีหลักสูตร 5 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ กรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆอยู่แล้ว
5. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
6. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่กำหนด
7. กรอกใบสมัคร online และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้