ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติ

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติ

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติ
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติ
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 24 มี.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
24 มี.ค. 2564 ถึง 25 มี.ค. 2564 (1 วัน)
วันประกาศผล
7 มี.ค. 2564
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
45 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข
  1. นักศึกษาจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
  2. ผู้รับทุนจะต้องช่วยงานระดับสถาบัน คณะ วิทยาลัย และกิจกรรมกลุ่ม  ตามประกาศ ของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
  2. เป็นนักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เช่น บิดา มารดา เสียชีวิต หรือป่วยเรื้อรังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
    ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้