ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (สำหรับ ป.โท ป.เอก)

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (สำหรับ ป.โท ป.เอก)
ปีการศึกษา
2563
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 19 ม.ค. 2564 ถึง 23 ม.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
22 ม.ค. 2564 ถึง 23 ม.ค. 2564 (1 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
20 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข

1. ทุนละ 10,000 บาท

2. นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ จะต้องช่วยงานระดับคณะ หรือสถาบัน และกิจกรรมกลุ่ม ตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน 20 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  (ปริญญาโท ปริญญาเอก)

เกณฑ์การขอรับทุน

 1. นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก  
 2. นักศึกษา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เป็นโรค  COVID-19
 3. พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักศึกษาถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
 4. นักศึกษาที่ทำงานพิเศษหรืองานชั่วคราวถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
 5. นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ทีี่มีผลกระทบกับฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้