ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ปีการศึกษา
2563
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 18 ม.ค. 2564 ถึง 22 ม.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
18 ม.ค. 2564 ถึง 23 ม.ค. 2564 (5 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
20 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข

1. ทุนละ 10,000 บาท

2. นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ จะต้องช่วยงานระดับคณะ หรือสถาบัน และกิจกรรมกลุ่ม ตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน 20 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เกณฑ์การขอรับทุน

 1. นักศึกษาทุกชั้นปี GPA  ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. นักศึกษา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เป็นโรค  COVID-19
 3. พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักศึกษาถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
 4. นักศึกษาที่ทำงานพิเศษหรืองานชั่วคราวถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
 5. นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ทีี่มีผลกระทบกับฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้